Calamars dolços

Ingredients

• 250 g de pa de pessic (bescuit), • 100 g de pinyons, • 6 calamars mitjans, • Mel • Aigua, • Vi blanc, • Sucre.

Aixafem i desfem el pa de pessic amb una forquilla, hi afegim els pinyons i la mel diluïda en aigua, només un rajolí, omplim els calamars, ja nets, amb el pa de pessic i els posem a una cassoleta casi coberts de vi i els deixem coure uns 20 minuts (10 minuts per cada banda, els haurem de girar), els traiem i els deixem a un plat. En el vi que ha quedat a la cassola hi afegim un parell de cullerades de sucre i deixem que es segueixi coent a foc lent fins que es redueixi a la meitat i que quedi ben espès. Aquest reduït acompanya com a salsa els calamars. S’acompanya de fruites a la planxa; préssec de Calanda i poma.

Comentaris

Hi ha 1 comentaris

  1. 28 de August, 2012
    02:13
    Mirle

    Efectivament, l\'educacif3 hauria de qauder AL MARGE de la poledtica de retalls. Els pressupostos pfablics estan afectats per la poledtica d\'ajust i per les indicacions regionals de la Unif3 Europea. S\'intenta homogeneeftzar un ajust de les finances pfabliques, en plena caiguda d\'ingressos. I aixf2 comporta canvis en el pressupost pfablic, i tambe9 en els objectius i les prioritats. Aquests canvis no apunten a una represa. Perf2 sf3n condicif3 necesse0ria per la represa. No es pot impulsar cap mesura d\'estedmul, pel creixement econf2mic, si no e9s partint d\'una situacif3 sanejada de les finances pfabliques. Ara be, la qfcestif3 no e9s l\'ajust en si mateix (imposat per les circumste0ncies), sinf3 els criteris de l\'ajust. En aquest sentit, cal fer notar que la voluntat o no d\'incloure l\'educacif3 en una poledtica d\'ajust i de retalls no obeeix a una fatalitat general sinf3 a una voluntat poledtica directe dels governs que els apliquen. NO es veritat que el govern central hagi aplicat una poledtica de retalls amb efecte directe en el sistema educatiu (tal com sembla indicar el text inicial). El retall que s\'indica, que en realitat e9s lleugerament menor que el 8% (un 7,8%) no e9s un retall que afecti el sistema educatiu, sinf3 que es tracta d\'un retall que afecta be0sicament les oficines del Ministeri i alguns programes generals relacionats amb la cohesif3 social. El sistema educatiu ha estat transferit a les comunitats autf2nomes (excepte Ceuta i Melilla), i difedcilment un retall infraestructural del Ministri pot interferir directament escoles i instituts. NO hi ha doncs retall del govern central en el sistema educatiu. Tampoc a Andalusia. Andalusia, com tothom este0 plenament compromesa amb la poledtica d\'ajust dre0stic. Perf2 ha optat per no tocar un sol euro dels serveis be0sics universals. No tanca quirf2fans, i tampoc perjudica escoles i instituts. La opcif3 d\'Andalusia ha estat compatibilitzar la poledtica d\'ajust amb la preservacif3 dels serveis pfablics be0sics que me9s afecten a la poblacif3. I en educacif3, ha pres una determinacif3 significativa. No solament no ha redueft el pressupost d\'educacif3, sinf3 que l\'ha incremental lleugerament. Amb la voluntat de donar una senyal sobre la preservacif3 del sistema educatiu. Si anem, en canvi, a les comunitats autf2nomes governades pel PP, i aqued, per CiU, totes han impulsat retalls lineals i indiscriminats en educacif3. A Catalunya, fins un 7,5% (Mas dixit, en el darrer plenari). Els retalls sf3n lineals i indiscriminats perque8 no obeeixen a una optimitzacif3 d\'objectius, sinf3 a una indicacif3 pre8via de retall sobre el totals del pressupost previ. Perf2, atencif3, hi ha una qfcestif3 preocupant. El govern s\'ha comprome8s a no acomiadar mestres i professorat (ens temedem un acomiadament massiu d\'interins). Sabem que la relacif3 en despeses de personal/funcionament e9s 80/20. I la pregunta e9s: si mantenim les despeses de personal (hi ha el compromeds), on s\'este0 aplicant el retall sobre el total indicat? El retall no es por aplicar en altre e0mbit que en el de les despeses de funcionament. I si fem un senzill ce0lcul, veurem que l\'aplicacif3 del retall sobre les despeses de funcionament suposa una limitacif3 d\'aspectes be0sics del sistema educatiu corresponent a entorn un 35% del total. Situacif3 que converteix (convertiria) en inviable el funcionament corrent del sistema. Aquesta e9s la situacif3 real, i no altra. Els governs del PSOE NO han impulsat retalls dels serveis be0sics, i encara menys en educacif3. Fins i tot, s\'ha produeft algun increment en educacif3. Els governs del PP i de CiU, Scd que han realitzat retalls en educacif3, de manera lineal i indiscriminada. Especialment, el govern del PP de la comunitat de Madrid, i aqued, el govern de CiU, a Catalunya. L\'interrogant a plantejar-se e9s: mantenen aquest darrers grups la seva voluntat d\'assegurar serveis be0sics, universals, i gratuefts a tota poblacif3, o per contra, s\'estan endinsant en l\'exploracif3 d\'un model diferent, no expledcit, en el qual el que8 ha de comptar e9s la iniciativa social i privada, i la funcif3 de la oferta pfablica ha de qauder referida a una funcif3 subsidie0ria de la iniciativa social i privada? Algunes actuacions recents, retall inclf2s, i algunes abse8ncies (el servei d’educacif3 de Catalunya), apunten poderosament en aquet sentit.Salut.

Deixa un comentari

© 2004–2020 Les Receptes de la Lola